สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


http://arc.rikc.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร http://202.29.15.22/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม

http://lib.chandra.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.arit.cmru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

http://www.lib.ricr.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

http://library.rits.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://arc.dru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://acit.npru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

http://library.nsru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม http://202.129.53.74/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://arc.rin.ac.th/
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://arc.rint.ac.th/
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.lib.ribr.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

http://arcbs.bsru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

http://serv.ripn.ac.th/library/home.html

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://websis.aru.ac.th/arc/index.php
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ้http://library.psru.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://gold.rajabhat.edu/Academic

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ http://arc.ripb.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต http://lib.riphuket.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://arcm.rmu.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://202.29.32.124/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://library.rirc.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี http://media.qru.ac.th/
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย http://web.lru.ac.th/~library/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.arc.rilp.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

http://lib.vru.ac.th/

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th/lib/

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

http://libweb.snru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

http://arc.riska.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

http://www.arc.dusit.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://library.riss.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.arc.sru.ac.th/Home/Tlibrary/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ http://library.srru.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://weblibrary.rimc.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

http://library.udru.ac.th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

http://library.riu.ac.th/